בילי אייליש הופעות ו-כרטיסים  - ECO TICKETS
הבוקר עם טל ואביעד / ארכיון תוכניות / קטעים נבחרים / על התוכנית / תקנון משחק התוכנית
 
תוכניות מלאות     
תוכניות מלאות קודמות +
הבוקר בפייסבוק

כרטיסים להופעות

 

רדיו ירוק

 

סבבה - תכנית רדיו לילדים

 

9 חודשים - תכנית רדיו בנושאי פריון, הריון ולידה

 

ארכיון תכניות - רדיו eco99fm

תקנון משחק "תוכנית הבוקר"

 

1. הגדרות

1.1 "התחנה": רדיו eco99fm
1.2 "נותנת החסות למשחק" - החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרנים.
1.3 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית "תוכנית הבוקר" (להלן: "התוכנית") להשתתף במשחק ולזכות בפרסים.
1.4 "משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר יבחרו להשתתף במשחק בפועל.
1.5 "האתר": אתר התחנה בכתובת http://eco99fm.maariv.co.il/
1.6 "השדרנים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק במהלך התקופה אשר תוכרז על ידי השדרנים במסגרת "תוכנית הבוקר" (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.
2.3 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות את תנאי התקנון, לרבות תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם כאמור בסעיף 31.8. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.4 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק המתקיים ביום נתון יש להתקשר באותו היום למספר הטלפון לעלייה לשידור אשר יפורסם על ידי השדרנים: 1-900-72-99-99 (השיחה כרוכה בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה). בעת חיוג למספר הטלפון לעלייה לשידור, יש להמתין למענה אנושי. עצם ההמתנה כרוכה בתשלום (בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה) ואין התחייבות לכך שתתבצע הרשמה למשחק ועלייה לשידור.
5.2 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.
ב. המשחק עצמו
5.3 לאחר ההרשמה למשחק כאמור לעיל תבחר מערכת ההפקה של התוכנית, על פי שיקול דעתה, מספר מאזינים אשר יעלו לשידור והשדרנים יבקשו מהם לספר סיפור בנושא מסוים או להשתתף בחידון - הכל לפי שיקול דעת התחנה ו/או נותנת החסות.
5.4 בחירת המאזינים אשר יעלו לשידור לשם השתתפות במשחק ביום נתון תעשה מבין כלל המאזינים אשר התקשרו באותו היום בלבד.
ג. בחירת זוכים
5.5 פרס עלייה לשידור - בכל יום משך תקופת המשחק יזכה כל משתתף שעלה לשידור בפרס עלייה לשידור (להלן: "פרס העלייה לשידור"). מובהר כי יתכן ופרס העלייה לשידור ישתנה ממאזין למאזין.
5.6 בכל יום משך תקופת המשחק יחולקו בנוסף לפרס העלייה לשידור גם אחד משני סוגי הפרסים הבאים:
5.6.1 פרס למנצח שעתי - ישנם משחקים במסגרתם בכל שעת שידור של התוכנית נבחר המנצח השעתי (להלן: "המנצח השעתי") אשר יזכה בפרס. המנצח השעתי יהיה זה אשר סיפורו נבחר כסיפור הזוכה על ידי השדרנים באותה שעת שידור (אם מדובר במשחק במסגרתו יתבקשו המאזינים לספר סיפור בנושא מסויים) או זה אשר ענה על מירב התשובות הנכונות (אם מדובר במשחק מסוג חידון) – הכל בהתאם לסוג המשחק כאמור בסעיף 6 לעיל. או
5.6.2 פרס למנצח יומי – ישנם משחקים במסגרת בכל יום משך תקופת המשחק יבחר מבין המשתתפים אשר עלו לשידור באותו היום משתתף אשר יזכה בפרס נוסף (להלן: "המנצח היומי").
5.7 ישנם גם משחקים במסגרתם בנוסף לפרס עלייה לשידור ופרס למנצח השעתי (או פרס למנצח היומי, לפי העניין) תערך פעילות גמר במסגרתה עשויים המנצחים השעתיים או המנצחים היומיים (בתלות בסוג המשחק) להתבקש להגיע פיזית למיקום מסויים אשר יקבע על ידי התחנה על מנת להשתתף במשימת הגמר. הזוכה במשימת הגמר יזכה בפרס נוסף.
5.8 למען הסר ספק החלטתם מערכת ההפקה של "תוכנית הבוקר" בדבר סוגי המשחקים, סוגי המנצחים, משימת הגמר וזהות המאזינים אשר יעלו לשידור כמו גם החלטת של השדרנים באשר למנצח השעתי או המנצח היומי או המנצח במשימת הגמר הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
5.9 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
למעט אם יאושר אחרת במפורש ובכתב על ידי התחנה ו/או נותנת החסות על פי שיקול דעתן הבלעדי.
5.10 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
5.11 כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
5.12 נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף אילו מן הפרסים לעלייה לשידור ו/או למנצח היומי ו/או למנצח במשימת הגמר, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
5.13 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית נותנת החסות למשחק להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
5.14 מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת להשתתף במשימת גמר ו/או במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.
5.15 משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה,ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של התחנה ו/או נותנת החסות למשחק
ד. הפרסים
5.16 פרס העלייה לשידור והפרס למנצח היומי (או המנצח השעתי) או הפרס במסגרת משימת הגמר (ככל שתתקיים) ייבחרו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות (ועשויים אף להשתנות ממאזין למאזין ו/או מיום ליום משך תקופת המשחק), ויפורסמו על ידי השדרנים במסגרת פעילות המשחק. 
5.17 הפרסים יחולקו לזוכים במשחקים על ידי נותנת החסות במישרין או באמצעות התחנה במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח (הכל לפי שיקול דעת נותנת החסות והתחנה) במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף כי זכה בפרס. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.

6. הוראות כלליות בנוגע למשחק
6.1. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
6.2. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
6.3. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
6.4. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
6.5. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
6.6. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
6.7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחכנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
6.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

7. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
7.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
7.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
7.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
7.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
7.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים האמורים בסעיף 28.3 לרבות שידורם ופרסומם.
7.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחוב בכל חובה ולא תשא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

8. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע במשחק הינן של נותנת החסות למשחק בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם. המשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או זכות אשר עניינה החומרים, לרבות עצם הבעלות בהם ו/או דרישה לקבלת תשלום, תגמול, שיפוי וכיו"ב בגין השימוש בהם.

9. הוראות נוספות
9.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
9.2 כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
9.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
9.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
9.5 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
9.6 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
9.7 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
9.8 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.eco99.fm (תחת מחיצת תכנית הבוקר - תקנון). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!


תקנון משחק "וויז 21 שאלות" של טל ואביעד
1. הגדרות
1.1 "התחנה": רדיו Eco99fm
1.2 "התכנית": "תוכנית הבוקר"
1.3 "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרים – ווייז מובייל בע"מ.
1.4 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית להשתתף במשחק ולזכות בפרסים. "משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו
כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר ייבחרו להשתתף במשחק בפועל כמתואר בסעיף 5 לתקנון.
1.5 "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.6 "השדרים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק בימי א' עד ה' הנכללים בתאריכים 23.06.2019-27.06.2019 בין השעות 09:00-07:00 (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת (לרבות, ומבלי למצות, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק), לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו של תקנון מעודכן באתר. מוסכם, כי פרסום כאמור ישמש הודעה מספיקה והולמת ותחייב מרגע פרסומו. המשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון והם מוותרים על כל טענה בנוגע, נובע או בקשר עם האמור.
2.4 נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.5 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין של התכנית מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק (ימים א'-ה' בין התאריכים 23.06.2019-27.06.2019), יש לאתר באפליקציית-יישומון וויז (waze) את האייקון המיועד של התכנית על מפת המדינה (בדמותם של השדרנים טל ברמן ואביעד קיסוס) ולשלוח את התשובה על מיקומם בהודעת SMS למספר הטלפון 072-525-99-99. הראשון שיענה שישלח תשובה נכונה בSMS יעלה לשידור וישתתף במשחק. ניתן לשלוח הודעה בין השעות 09:00-07:00 בבוקר. מובהר כי שליחת הודעה למספר הטלפון למסירת התשובה ביום נתון הינה עבור השתתפות במשחק באותו היום בלבד. המבקש להשתתף במשחק ביום נוסף ו/או אחר צריך לאתר את האייקון באפליקציה ולשלוח הודעה באותו היום למספר הטלפון פעם נוספת.
5.2 מוסכם כי אין בעצם שליחת הודעה למספר הטלפון שבסעיף 5.1 משום יצירת מצג ו/או הבטחה מצד התחנה ו/או נותנת החסות לכך שהמתקשר יירשם למשחק בפועל.
5.3 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג' לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.
5.4 מבין כל המאזינים אשר יירשמו למשחק ויעמדו בתנאי ההשתתפות בו כמפורט לעיל, תבחר הפקת התכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, מאזין אחד בכל יום אשר יעלה לשידור. המאזין הנבחר יתבקש למסור להפקת התוכנית פרטים שונים ליצירת קשר עמו.

ב. המשחק עצמו
5.5 במהלך התוכנית שתשודר בימים א'-ה', בתאריכים 23.06.2019-27.06.2019, בשעות 09:00-07:00, יעלה המאזין ששלח את התשובה הנכונה על מיקום האייקון באפליקציית וויז (waze) ראשון להשתתפות בפעילות.
5.6 שדרני התכנית יבחרו ביום נתון דמות מוכרת לכל אשר את שמה לא יציינו ועל המשתתף לנחש מי היא אותה דמות במסגרת זמן של שתי דקות.
5.7 בפני המשתתף שנבחר יעמדו כאמור שתי דקות ובנוסף 21 שאלות לשאול את שדרני התכנית בעזרתן ינסה לנחש אתה שמה המלא של אותה דמות.
5.8 במידה והשדרנים אינם יודעים לתת תשובה על השאלה אותה שאל המשתתף, לא תיחשב לו שאלה זו והוא יישאר עם אותה כמות שאלות עוד בטרם שאל את השאלה.
5.9 במידה והמשתתף מעוניין לקבל רמז, הינו רשאי להגיד את המילה 'לתדלק' ושדרני התכנית יתנו לו רמז שייתכן ויועיל לו לגלות את זהות הדמות. במידה ואמר 'לתדלק', ירדו לו שתי שאלות מסך השאלות שנותרו לו לשאול על מנת לזהות את הדמות.
5.10 המנצח הוא האדם הצליח לזהות את הדמות הנבחרת במסגרת שתי הדקות ובעזרת 21 השאלות שהיו לרשותו.
5.11 במידה ולא יזהה את הדמות במסגרת שתי הדקות, יפסיד את ההזדמנות שלו להשתתף בפעילות ולזכות בפרס.

ג. הזוכים
6. המאזין שניחש את שמה של הדמות הנבחרת במסגרת הזמן של שתי הדקות.
7. למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של התוכנית בדבר סוגי השאלות במשחק, התשובות, המאזינים אשר יעלו לשידור והמנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
8. הזכייה בפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
9. לזוכים אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, מכל סיבה שהיא, במלואו או בחלקו.
10. הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
11. כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
12. הפרסים אשר יחולקו לזוכים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
13. מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של הזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוג הזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותם במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

ד. הפרס
14. במסגרת תקופת המשחק, משתתף אשר הצליח לזהות את הדמות במסגרת הזמן יקבל 300 ₪ שוברים לדלק.
15. במידה וביום נתון לא זכה המשתתף בפרס, יצטבר הפרס ליום למחרת בנוסף לפרס שהוקצה לאותו יום וכך הלאה עד היום האחרון לפעילו. סה"כ ניתן לזכות בין 300 ₪ ל1,500 ₪ בהתאם להצטברות.
16. במידה ונותרו שוברים בהם לא זכה שום משתתף, רשאית הפקת התכנית לבחור מה לעשות עם השוברים שנותרו.
17. הפרס יחולק לזוכים על ידי נותנת החסות, באמצעות התחנה, במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב הרצליה פיתוח, במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף (באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מסר לתחנה בעת ההרשמה למשחק) כי זכה בפרס/ים הנ"ל. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.
18. זוכה בפרס אשר לא יגיע לאסוף את הפרס/ים במועד אשר יתואם עימו יפסיד את זכאותו לפרס/ים. כתנאי לקבלת הפרסים, בכל מקרה בו הפרס מצריך, בהתאם להוראות כל דין, תשלום מס כלשהו, על הזוכה לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא לנותנת החסות למשחק אישור מאת פקיד השומה הרלוונטי, להנחת דעת נותנת החסות למשחק לפיו התחנה ו/או נותנת החסות במשחק לא חייבות בניכוי מס במקור בגין הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
19. למען הסר ספק, מובהר כי היה ופרס כלשהו, כולו או חלקו, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה בו ו/או כיוון שלא נדרש במועד, עקב כך שהזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכייתו בוטלה ו/או עקב כך שהזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא התחנה ו/או נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתן הבלעדי להחליט מה ייעשה עם הפרס (לרבות, ומבלי למצות, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס האמור, כולו או חלקו ו/או להחליט כי לא יחולק כלל). זוכה אשר שלא דרש פרס במועד, לא ניתן היה ליצור עמו קשר, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין המשחק.

ה. הוראות כלליות בנוגע למשחק
20. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
21. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
22. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
23. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
24. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
25. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
27. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

28. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
28.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
28.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
28.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
28.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
28.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי המשתתפים לרבות שידורם ופרסומם.
28.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחובנה בכל חובה ולא תשאנה בכל אחריות, לא ישפו ולא יידרשו לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

29. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע בתוכנית, במשחק (על כל מרכיביו), באתר, באפליקציית המוסיקה של התחנה וכיו"ב או בתוצריהם (להלן: "החומרים") הינן ותשארנה של התחנה בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם.

30. הוראות נוספות
27.1. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
27.2. כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
27.3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
27.4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
27.5. למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
27.6. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
27.7. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
27.8. עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 16:00-09:00, ובאתר (תחת מחיצת תכנית הבוקר – תקנון משחק התכנית). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון משחק "וויז קארפול - שירים" של טל ואביעד
1. הגדרות
1.1 "התחנה": רדיו Eco99fm
1.2 "התכנית": "תוכנית הבוקר"
1.3 "נותנת החסות למשחק": החברה הנותנת חסות למשחק במסגרת "תוכנית הבוקר" המוגשת על ידי השדרים – ווייז מובייל בע"מ.
1.4 "המשחק": פעילות הנערכת על ידי נותנת החסות, כמפורט להלן, במסגרתה יוכלו מאזיני התוכנית להשתתף במשחק ולזכות בפרסים. "משתתף": כל מאזין של התוכנית המבקש להשתתף במשחק באמצעות הרשמה לו
כמתואר בסעיף 5 בתקנון זה להלן וכן המאזינים אשר ייבחרו להשתתף במשחק בפועל כמתואר בסעיף 5 לתקנון.
1.5 "האתר": אתר התחנה בכתובת www.eco99.fm
1.6 "השדרים": מנחי "תוכנית הבוקר" בתחנה.

2. כללי
2.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם ינוהל המשחק הנערך מטעם נותנת החסות למשחק בימי א' עד ה' הנכללים בתאריכים 01.09-05.09.2019 בין השעות 09:00-07:00 (להלן: "תקופת המשחק").
2.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק שומרות לעצמן את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת (לרבות, ומבלי למצות, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק וכללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק), לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו של תקנון מעודכן באתר. מוסכם, כי פרסום כאמור ישמש הודעה מספיקה והולמת ותחייב מרגע פרסומו. המשתתף במשחק מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור.
2.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון והם מוותרים על כל טענה בנוגע, נובע או בקשר עם האמור.
2.4 נותנת החסות למשחק רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור להלן, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות למשחק. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תשאנה בכל אחריות ולא תחויבנה בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.
2.5 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את התחנה ואת נותנת החסות למשחק, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל.

3. מי רשאי להשתתף במשחק
3.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל מאזין של התכנית מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.
3.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

4. סייגים להשתתפות במשחק
4.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:
4.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);
4.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדוייקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים
וכיו"ב;
4.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או
הפעלת אמצעים שאינם כשרים;
4.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;
4.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;
4.1.6 מכל סיבה אחרת שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תמצאנה לנכון על פי שיקול דעתן הבלעדי.
4.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.
4.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי התחנה, עובדי נותנת החסות למשחק וכן עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

5. המשחק ואופן ההשתתפות בו
א. הרשמה למשחק
5.1 על מנת להירשם למשחק (ימים א'-ה' בין התאריכים 01.09-05.09.2019), יש להתקשר בכל יום בין התאריכים הנ"ל למספר הטלפון לעלייה לשידור אשר יפורסם על ידי השדרים: 1-900-72-99-99 (השיחה כרוכה בעלות של 50 אג' לדקה בתוספת עלות שיחה סלולארית רגילה). ניתן להתקשר בין השעות 09:00-07:00 בבוקר. מובהר כי התקשרות למספר הטלפון לעלייה לשידור ביום נתון הינה עבור השתתפות במשחק באותו היום בלבד. המבקש להשתתף במשחק ביום נוסף ו/או אחר צריך להתקשר באותו היום למספר הטלפון פעם נוספת.
5.2 מוסכם כי אין בעצם ההתקשרות למספר הטלפון שבסעיף 5.1 משום יצירת מצג ו/או הבטחה מצד התחנה ו/או נותנת החסות לכך שהמתקשר יירשם למשחק בפועל.
5.3 המשתתף יודע ומצהיר כי אין בעצם ההרשמה למשחק משום הבטחה ו/או יצירת מצג לעלייה לשידור, לנטילת חלק במשחק עצמו או לזכייה בפרס כלשהו.
5.4 מבין כל המאזינים אשר יירשמו למשחק ויעמדו בתנאי ההשתתפות בו כמפורט לעיל, תבחר הפקת התכנית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ארבעה מאזינים בכל יום אשר יעלו לשידור (שני מאזינים בכל שעה). מאזינים אלו יתבקשו למסור להפקת התוכנית פרטים שונים ליצירת קשר עמם.

ב. המשחק עצמו
5.5 במהלך התוכנית שתשודר בימים א'-ה', בתאריכים 01.09-05.09.2019, בשעות 09:00-07:00, יעלו בכל שעה לשידור שני מאזינים (בעדיפות למאזינים אשר לוקחים חלק בנסיעה שיתופית (קארפול) באותה עת), שנרשמו להשתתפות במשחק ונבחרו על ידי הפקת התוכנית.
5.6 בכל שעה יתחרו שני המשתתפים בזיהוי ארבעה שירים (באמצעות האזנה לקטעים קצרים מתוך כל שיר) שיושמעו להם יחד. כל הקשור לקטעי השירים אשר יושמעו לשמתתפים (זהות השירים, סדר השמעתם וכיו"ב) נתון לשיקול דעתם הבלעדי של השדרים.
5.7 משתתף שזיהה נכונה את השיר ראשון יזכה בנקודה. במידה ויש התלבטות מי ענה ראשון, רשאים השדרים להכריע או לפסול כליל את זיהוי השיר. במידה ומשתתף ענה תשובה לא נכונה, התשובה נפסלת ואף אחד לא מקבל נקודה.
5.8 לאחר השמעת השיר השני, יוכל משתתף לקבל נקודה נוספת אם זיהה את השיר הבא נכונה וגם זיהה את הקשר בין השיר הבא לשיר/ים שלפניו (ובסה"כ שתי נקודות על השאלה השנייה) וכן הלאה. כך יכול כל משתתף לצבור סך כולל מקסימלי של עד שבע נקודות (2+2+2+1) או לא לצבור ניקוד כלל.
5.9 המנצח הוא האדם שצבר את כמות הנקודות הגבוהה ביותר בתום השמעת ארבעת השירים והוא זוכה בפרס השעתי.
5.10 במקרה והתוצאה זהה לשני המשתתפים, השדרים ישאלו שאלה שוברת שוויון והזוכה בפרס השעתי יהיה מי שענה על השאלה נכונה ראשון בתום הקראת 3 התשובות האפשריות על ידי השדרנים.

ג. הזוכים
6. המאזין שקיבל הכי הרבה נקודות באותה שעה יזכה בפרס השעתי.
7. למען הסר ספק החלטת מערכת ההפקה של התוכנית בדבר סוגי השאלות במשחק, התשובות, המאזינים אשר יעלו לשידור והמנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.
8. הזכייה בפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להסבה.
9. לזוכים אין אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בכל דרך שהיא את הפרס, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר, ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו, מכל סיבה שהיא, במלואו או בחלקו.
10. הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהתחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות, אך לא חייבות, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם וזהותם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהינה רשאיות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק, אך לא חייבות, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטת התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק.
11. כתנאי למימוש הפרס תהיה התחנה ו/או נותנת החסות למשחק רשאית לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהינה התחנה ו/או נותנת החסות רשאיות, על פי שיקול דעתן הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.
12. הפרסים אשר יחולקו לזוכים נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של נותנת החסות. נותנת החסות למשחק שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס, במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתה בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.
13. מובהר, כי התחנה ונותנת החסות למשחק לא תשאנה באחריות כלשהי ולא תחובנה בחובה כלשהי במקרה של הזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוג הזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותם במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

ד. הפרס
14. פרס העלייה לשידור – במסגרת תקופת המשחק, בכל שעת שידור של התכנית בין 09:00-07:00, כל משתתף אשר עלה לשידור, יזכה בפרס העלייה לשידור שהינו 300 ₪ לדלק.
15. פרס לזוכה השעתי – במסגרת תקופת המשחק, בכל שעת שידור של התכנית בין 07:00 – 09:00, משתתף שצבר את מירב הנקודות באותה שעה יקבל 600 ₪ נוספים לדלק. סה"כ יכול לצבור זוכה בשעה 900 ₪.
16. פרסי העלייה לשידור, הפרסים לזוכים השעתיים והפרסים לזוכי השאלה הקשה יחולקו לזוכים על ידי נותנת החסות, באמצעות התחנה, במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב הרצליה פיתוח, במועד של עד 60 ימי עסקים מהיום בו הודיעה התחנה למשתתף (באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מסר לתחנה בעת ההרשמה למשחק) כי זכה בפרס/ים הנ"ל. מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם אינם באחריות התחנה ולא יהיה בעצם חלוקת הפרסים על ידי התחנה כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של התחנה כלפי הזוכים.
17. זוכה בפרס אשר לא יגיע לאסוף את הפרס/ים במועד אשר יתואם עימו יפסיד את זכאותו לפרס/ים. כתנאי לקבלת הפרסים, בכל מקרה בו הפרס מצריך, בהתאם להוראות כל דין, תשלום מס כלשהו, על הזוכה לשלם את מלוא חוב מס ההכנסה הנובע מקבלת הפרס (אם וכפי שחל), בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ולתקנות ולצווים אשר חוקקו מכוחה, וכן להמציא לנותנת החסות למשחק אישור מאת פקיד השומה הרלוונטי, להנחת דעת נותנת החסות למשחק לפיו התחנה ו/או נותנת החסות במשחק לא חייבות בניכוי מס במקור בגין הפרס. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהיינה רשאיות להעביר לרשויות המס, בהתאם להוראות כל דין, את פרטי הזוכה ו/או כל מידע אחר כנדרש על פי דין.
18. למען הסר ספק, מובהר כי היה ופרס כלשהו, כולו או חלקו, לא יחולק או לא ימומש, עקב כך שלא ניתן היה ליצור קשר עם הזוכה בו ו/או כיוון שלא נדרש במועד, עקב כך שהזוכה לא עמד באחד מהתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון זה, עקב כך שזכייתו בוטלה ו/או עקב כך שהזוכה ויתר על זכייתו, במעשה או במחדל, תהא התחנה ו/או נותנת החסות רשאית, על פי שיקול דעתן הבלעדי להחליט מה ייעשה עם הפרס (לרבות, ומבלי למצות, לערוך פעילות נוספת לצורך חלוקת הפרס האמור, כולו או חלקו ו/או להחליט כי לא יחולק כלל). זוכה אשר שלא דרש פרס במועד, לא ניתן היה ליצור עמו קשר, לא עמד בתנאים לזכייה ו/או בהוראות תקנון, שזכייתו בוטלה ו/או שויתר על פרס, ו/או כל משתתף, יהיו מנועים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין המשחק.

ה. הוראות כלליות בנוגע למשחק
19. כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי נותנת החסות למשחק ו/או התחנה ועל פי שיקול דעתן הבלעדי.
20. ידוע למשתתף כי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק תהינה רשאיות לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו זה על פי שיקול דעתן הבלעדי ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר ובשידור. יובהר כי התחנה ו/או נותנת החסות לא תשאנה בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.
21. ידוע למשתתף כי בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות התחנה ו/או במקרה עשויה להימנע אפשרות להרשם למשחק ו/או להשתתף במשחק עצמו. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל מניעה כאמור.
22. התחנה ונותנת החסות לא תהינה אחראיות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההרשמה להשתתפות במשחק ו/או השתתפות במחשק עצמו ו/או הסתמכות התחנה ו/או נותנת החסות למשחק על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.
23. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב לרבות בגין קיצור תקופת המשחק או שינויה, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.
24. מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו (לרבות בשלב המוקדם של מסירת פרטים נכונים, מדוייקים ומלאים שונים לתחנה לצורך השתתפות במשחק), הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראית ולא תשאנה בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.
25. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת המשתתפים למשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות התחנה, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב כנגד התחנה ו/או נותנת החסות למשחק בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.
26. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, לרבות בגין שימוש בתכנים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת. המשתתף מתחייב לשפות את התחנה ואת נותנת החסות למשחק בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שתחויבנה בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדן בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

27. הצהרות נוספות של המשתתפים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:
27.1 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.
27.2 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.
27.3 לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לתחנה עשויים להיות מועברים על ידי התחנה לנותנת החסות למשחק לשם יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.
27.4 התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תהינה אחראיות על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו והתחנה ונותנת החסות למשחק רשאיות להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.
27.5 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד התחנה ונותנת החסות למשחק בקשר עם השימוש בפרטים אשר יימסרו על ידי המשתתפים לרבות שידורם ופרסומם.
27.6 ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות התחנה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. התחנה ו/או נותנת החסות למשחק לא תחובנה בכל חובה ולא תשאנה בכל אחריות, לא ישפו ולא יידרשו לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בהרשמה למשחק ו/או השתתפות במשחק; אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות במשחק; שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

28. בעלות בחומרים
מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, כל הזכויות, ובכלל זה זכויות הקניין הרוחני בכל הקשור ו/או הנובע בתוכנית, במשחק (על כל מרכיביו), באתר, באפליקציית המוסיקה של התחנה וכיו"ב או בתוצריהם (להלן: "החומרים") הינן ותשארנה של התחנה בלבד אשר תהא רשאית לנהוג בהם מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש ללא כל הגבלה, תנאי או תשלום וזאת ללא קבלת אישור המשתתפים ו/או הסכמתם.

29. הוראות נוספות
29.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.
29.2 כל המועדים הרלבנטיים למשחק וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו
אך ורק על ידי התחנה ו/או נותנת החסות למשחק ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.
29.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי לתחנה ו/או לנותנת החסות למשחק והכרעתה תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה נגד נותנת החסות למשחק.
29.4 בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה.
29.5 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
29.6 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.
29.7 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.
29.8 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי התחנה ברחוב גלגלי הפלדה 11ב', הרצליה פיתוח, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 16:00-09:00, ובאתר (תחת מחיצת תכנית הבוקר – תקנון משחק התכנית). למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

 

 

 
eco99fm Radio Music רדיו מוזיקה
רח' גלגלי הפלדה 11, הרצליה
טלפון: 09-9513513
פקס: 09-9513555
ת.ד. 12066 הרצליה, 46722
radio@eco99.fm
https://www.facebook.com/eco99fm/ https://www.youtube.com/user/eco99fm https://instagram.com/eco99fm/ http://sport1.maariv.co.il/ https://www.maariv.co.il/
 
 
app store google play
CYBERSERVE